Haabersti minilaod

Visuaal _
Everaus Kinnisvara

Tasandi 2, Tallinn, miniladude hoone ja väliruumi peaprojekteerimine

Juhtisime peaprojekteerijana Everaus Kinnisvara poolt kavandatava uue miniladude projekti meeskonda ning korraldasime ehitusloa menetluse läbiviimise.

Skoop

3000 m2 brutopinda, 4-korruseline miniladude hoone. 400 miniladu suurusega 2 kuni 20 m², sh tõstuksega garaažiboksid 1. korrusel.

Karakter

Vajalike eeluuringute ning tehniliste tingimuste hankimise korraldamine. Läbirääkimised naabrite ja linna ametitega vajaliku töömahu täpsustamiseks. Eel- ja põhiprojekti koostamine ning projekteerimismeeskonna tööde juhtimine. Ehitusloa menetluse juhtimine ning kooskõlastuste hankimine ametkondadelt, võrguvaldajatelt ja naaberkinnistute omanikelt.

Väljakutsed

Ametkondade ja võrguvaldajate täpse lähteülesande väljaselgitamine ning kooskõlastamine enne projekteerimistöödega alustamist. Kinnistut läbivate Tallinna Vesi AS vee- ja kanalisatsioonitorustike magistraalide ning linna seatud haljastuse nõuete omavaheline kokkusobitamine. Ametkondade vaheliste läbirääkimiste korraldamine. 4-korruselisele laohoonele rakenduvate tuleohutusnõuete analüüs ja optimaalseima tehnilise lahenduse leidmine tarindite tulepüsivuse ja suitsueemalduse tagamiseks.

Tiim

Everaus Kinnisvara

WHAT IF

Raadius arhitektid

Styb Projekt

Rovalis

Projekt 363

NSWE

Viavelo

Pihamaa Stuudio