Tööriist: ehitisregistri failide nimetamine

16. mai 2024

Ehitisregistrisse (EHR) ehitusprojekti dokumente üles laadides on oluline järgida nende nimetamise nõudeid. Sageli tekib segadus, mida ja mis järjekorras peab failinimetus sisaldama ning kus asuvad side- või alakriipsud. 

Oleme koostanud tööriista ehitusprojekti digitaalsete kaustade ja failinimetuste vormistamiseks.

Ehitusprojekti kausta nimetamine

ehitisregistri failide nimetamine

Ehitusprojekti failide nimetamine

ehitisregistri failide nimetamine

Projekti töö number – projekti koostaja poolt antav minimaalselt kolmekohaline projekti tähis (suurtähtede ja/või numbritega).

Projekti staadium – suurtähtedega ehitusprojekti staadium. 

ES – eskiis
EP – eelprojekt
PP – põhiprojekt
TP – tööprojekt

TJ – teostusjoonised

Aadress – projekteeritava ehitise tänava nimi ja number.

Nt Kuuse1

Versiooni number – vastavalt sellele, mitmendat korda projekt ehitusregistrisse üles laetakse. Nt v02”, v03” jne.

* Kui projekt esitatakse esmakordselt, siis projekti versiooni ei märgita ning see osa jäetakse vahelt ära.

Kuupäev – projekti digikonteineri koostamise kuupäev, eraldatakse üksteisest sidekriipsuga „-”.

Nt 27-05-2024

Dokumendi tähis – koosneb kolmest osast ning eraldatakse üksteisest sidekriipsuga „-”. Dokumendi tähis esitatakse dokumendi lehel – joonisel kirjanurgas, tekstidokumendil ja tabeli päises või jaluses.

Projektiosa tähis – vastavalt, mis ehitusprojekti osaga on tegemist. Projektiosa tähis antakse dokumendile vähemalt kahekohalisena. Kui dokument ei käsitleb kogu projekti mitte projekti ühte osa, kasutatakse projekti üld- ehk ühisosa tähist AA.

AA – üldodsa
AS – asendiplaan 
AR – arhitektuur 
EE – energiatõhusus
EK
– ehituskonstruktsioonid
EL
– elektripaigaldis
KVJ
– küte, ventilatsioon, jahutus
TL
– teed, liiklus
TO
– tuleohutus
VK
– veevarustus, kanalisatsioon (hoone sisene)
VKV
– veevarustus, kanalisatsioon (välisvõrk)

Teisi ehitusprojekti osade lühendite tähiseid vaata siit.

Grupi tähis – vastavalt, kas on tegemist seletuskirja, asendiplaani, joonistega või muu projektiosaga.

Näiteks:
AA-3
– seletuskirja tähis
AS-4 – asendiplaani tähis
AR-5 – plaanide tähis
AR-6 – lõigete ja vaadete tähis
AR-7 – sõlmede/detailide tähis
AR-8 – spetsifikatsioonide tähis
AR-9 – kolmemõõtmeliste vaadete ja/või lisade tähis

Joonise number – dokumendil märgitud joonise kahekohaline järjekorranumber (väiksemad kui 10 lisatakse ette 0).

Nt AR-5-01

Joonise nimi – joonise kirjanurgas olev joonise nimetus. Pikematel jooniste nimetustel tuleks kasutada sidekriipse. Näiteks joonis Esimese korruse plaan” vormistada esimese-korruse-plaan”.

Mida veel tähele panna?

Nimetuses ei tohi olla täpitähti ega tühikuid. Oluline on järgida ka alakriipsude ja sidekriipsude paiknemist. 

Allikas: tartu.ee