Kredexi toetusvoor korteriühistutele varsti avatud – kaasa tehniline konsultant!

3. aprill 2024

Suurem osa meie korterelamutest on ehitatud aastatel 1960-1990, mil elamuehituse peamine eesmärk oli ehitada palju maju kättesaadavatest materjalidest. Elamute soojapidavusele ei pööratud erilist tähelepanu, kuna soojus oli odav. Tänapäeval moodustavad kulud elamispinna ülalpidamiseks suure osa pere eelarvest ja küttekulud omakorda suure osa kuludest elamispinnale. Kuigi elamufond uueneb, on jätkuvalt paljude majade energiakasutus ebaefektiivne. 

Samal ajal on Euroopa Liit sätestanud roheleppe nõude, mis ütleb, et enne 2000. aastat ehitatud korterelamud peavad aastaks 2050 vastama vähemalt C energiamärgisele.

Seega pole energiatõhusus ja jätkusuutlikkus ammu enam moesõnad, vaid prioriteedid nii elanike, ühistute, EL kui globaalsest vaatest. Ja see tähendab, et vanemate hoonete puhul tuleb ära teha suur rekonstrueerimistöö.

Korterelamute rekonstrueerimist koos energiatõhususe tõstmisega on seni takistanud kaasnevad kulud ning sekkumiste tehniline ja korralduslik keerukus. Kredexi toetused on piiranguid oluliselt vähendanud. 

Kredex korteriühistute toetus 2022-2027

Perioodiks 2022-2027 on korterelamute rekonstrueerimistoetusteks riigi poolt eraldatud 330 miljonit eurot Euroopa Liidu struktuurifondide raha. Eesmärk on korterelamute energiatõhustamine ning taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine.

Rahastatakse nii korterelamute terviklikku rekonstrueerimist, korterelamu kütteseadme asendamist taastuvaid energiaallikaid kasutava kütteseadmega kui ka korterelamu ühendamist kaugküttevõrguga. 

Vaata lähemalt Kredexi lehelt.

Toetust saab taodelda kolme või enama korteriomandiga elamu, mis on kasutusse võetud enne 2000. aastat ja kus ühes korterelamus asuvatest korteriomanditest on vähemalt 80% füüsiliste isikute omandis. Üsna uus asi on hoonete tehaseline rekonstrueerimine, mida saab samuti Kredexi abil teha.

Arvestades kõiki vajalikke samme esimestest hindamistest kuni tööde valmimiseni, ning meetmete piiratust, on tark hakata projektiga tegelema kohe meetme avanedes.

Vanade korterelamute edukas renoveerimine eeldab tegusa juhatusega korteriühistu olemasolu. Ja seejärel juba tehnilise konsultandi kaasamist, kes hindab korterelamu tehnilist seisukorda. 

Tehnilise seisundi hindamine

Kui rekonstrueerimistoetust Eestis ligi 20 aastat tagasi jagama hakati, olid rahastatavad lihtsad üksikud tööd, nagu sokli kordategemine, otsaseinte soojustamine jms. Aja jooksul kasvasid nii ühistute kui ka riiklikud ambitsioonid ning edenesid teadmised energiatõhususest. Sai selgeks, et pelgalt otsaseina või sokliga suuremat korda ei saadeta – ei kliimaeesmärkide, energia kokkuhoiu ega ka hoone sisekliima ja elanike elukvaliteedi tõusu mõttes.Rekonstrueerimisprojektid on muutunud aina mahukamaks ja keerulisemaks. Seetõttu tekkis 2015. aastal ühistute abistamiseks rekonstrueerimistoetuse tingimustesse tehnilise konsultandi teenuse kasutamise nõue, mis on seal tänaseni.

Tehnilise konsultandi roll

Rekonstrueerimisprojektide rahalised mahud on tänaseks kasvanud ligi miljoni euroni maja kohta. Nii suur rahaline maht tähendab keerukaid kogu maja hõlmavaid töid ja hankeid, mis ei ole erialase ettevalmistuseta korteriühistu juhtidele sageli jõukohased. 

Toetuse saamiseks on kohustuslik kaasata tehniline konsultant ehk ettevõte, kellel on olemas kõik vajalikud tehnosüsteemide ja ehitusala pädevused. Konsultandi leidmiseks tuleb võtta võrreldavad pakkumised. 

Tehniline konsultant aitab hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti koostada, töid ja teenuseid hankida, ning kogu rekonstrueerimistööd koordineerida. Tehniline konsultant võib sama projekti raames teostada omanikujärelevalvet, kui ta on ehitusseadustiku §-s 23 sätestatud pädev isik ning omanikujärelevalve ja tehnilise konsultandi teenuse pakkumus on võetud ühise pakkumusena.

Tehnilise konsultandi roll on nõustada korteriühistut rekonstrueerimis-protsessi läbiviimisel. Konsultant kaardistab ühistu vajadused ja võimalused, aitab koostada ehitusprojekti lähteülesannet, võtab projekteerija pakkumised ning on ühistupoolseks kontaktiks ehitusprojekti koostamisel, viib avalikus riigihangete registris läbi ehitaja leidmiseks hanke, samuti võtab pakkumised omanikujärelevalve tegemiseks.

Protsessi etapid koostöös tehnilise konsultandiga

 • Projekti lähteülesande koostamine koos esialgse eelarve ja ajakavaga. 
 • Suhtlus pangaga, et uurida, mis tingimustel ja kui suures ulatuses on võimalik rekonstrueerimiseks laenu saada. Täpne eelarve selgub siiski alles pärast ehitusprojekti valmimist ja hanke läbiviimist, sest erinevad tehnilised lahendused mõjutavad ka rekonstrueerimise kogumaksumust. 
 • Ühistu üldkoosolek, kus tuleb valida tehtavate tööde pakett, laenu suurus ja volitada juhatus rekonstrueerimist läbi viima. Maja energiaklassi parandades tuleb saavutada üldkoosolekul kvalifitseeritud häälteenamus. 
 • Pakkumiste võtmine ja ehitusprojekti tellimine
 • Laenutaotlus pangale ja toetuse taotlus KredExile 
 • Hanked ehitaja leidmiseks. Lepingute sõlmimine.
 • Maja rekonstrueerimine, vajalikud seadistamised (küte, ventilatsioon jne) ja tööde vastuvõtmine

Meetmed korterelamu energiatõhususe tõstmiseks

Tervikliku rekonstrueerimise puhul tehakse lisaks energiasäästutöödele ka otseselt energiasäästu mitte andvaid, kuid hoone ohutu kasutamise jaoks olulisi töid nagu rõdude, elektrisüsteemi, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine. Hoone tervikliku rekonstrueerimisega on võimalik saavutada kuni 50 protsenti soojusenergia säästu.

Olenevalt tehnilisest seisukorrast, ühistu soovidest, toetuse eeskirjadest ning eelarvest kaalume üldjuhul järgmisi võimalikke toiminguid:

 • hoone soojusisolatsioon 
 • tsentraliseeritud süsteemidega korterelamutes: tsentraliseeritud kliimaseadme asendamine boilerite, soojuspumpade või hübriidsüsteemidega 
 • autonoomsete süsteemidega korterites: autonoomsete süsteemide asendamine katelde/soojuspumpade või hübriididega 
 • akende vahetus 
 • fotogalvaaniliste süsteemide paigaldamine koos elektrisalvestiga või päikesesoojussüsteemidega sooja vee tootmiseks 
 • Soojuselektrijaam kütteks ja sooja vee tootmiseks

Korterelamu renoveerimise eelised:

 • kinnisvara turuväärtus tõuseb
 • mugavuse ja heaolu taseme tõus
 • võimalus kohandada temperatuuri vastavalt eelistustele
 • väiksemad kommunaalarved
 • kinnistu keskkonnamõjude ja kohalike kahjulike saasteheitmete  vähenemine
 • vana inventari väljavahetamisega väheneb õnnetuste risk

Millal rekonstrueerimine end ära tasub?

Korterelamu rekonstrueerimine energiamärgise klassi C võib anda kütteenergia säästu ~65 % ning soojusenergia ja elektrikulusid vähendada ~50 protsenti (allikas: MKM projekti «Rohelaine» analüüs). 

Ent kuna hooned on sageli väga erineva ehituskvaliteedi ja elueaga, siis ei saa väita, et kõik saavad sama hinnaga saavutada samasuguse kestlikkuse ja energiatõhususe. Energiatõhususe sekkumiste kulude ja tulude suhe sõltub paljudest teguritest. Peamised neist on hoone geograafiline asend, suurus (mida suurem korterelamu, seda suurem on sekkumiste mastaabisääst), küttelahendused. 

Tasuvusarvutus on üks asjadest, millega tehniline konsultant saab ühistut aidata kohe planeerimise algfaasis. 

WHAT IF  tehnilise konsultandi teenus

Meie projekteerijate ja inseneride võrgustik toetab rekonstrueerimise ja energiatõhususe töid erinevates etappides alates teostatavusuuringust ja lahenduste valikust kuni kasutuselevõtujärgse auditini.

Teenuse sisu:

 • Elamu tehniline audit ja rekonstrueerimistööde lähteülesande koostamine
 • tööde koordineerimine ja konsulteerimine, sh suhtlus kohaliku omavalitsusega, projekteerija ja peatöövõtjaga.
 • Ühistu esindamine töökoosolekutel, nõupidamiste korraldamine , projekteerija(te)ga ja ehitusettevõtja(te)ga sõlmitud lepingute töövõtja ja ühistu poolt täitmise kontroll.
 • Vastuvõtu- ja järelülevaatuste organiseerimine, mõõtmiste juures osalemine, kontroll.
 • Tööde vastuvõtmise ettevalmistus, konsultatsioon, puuduste fikseerimine, puuduste menetlemine, aktide ettevalmistus.

Anname nõu, aitame taotluse dokumendid ette valmistada ja tegevuskava välja töötada.

Helista või kirjuta!

renoveerimine

Juhan Kangilaski
E-mail: juhan@whatif.ee
Tel: 51933604