Tööriist: Mida vaadata enne krundi ostmist?

29. mai 2023

Mida vaadata enne krundi ostmist ja kust leida infot?

Kinnistut ostes lähtutakse peamiselt selle asukohast, kuna piirkond mängib olulist rolli tulevastes müügi- või üüripotentsiaalides. Kuid oluline on mõista, et isegi atraktiivne või kõrgelt hinnatud asukoht ei pruugi automaatselt tagada kinnistul arendus- või ehitusõigusi.

Enne krundi ostmist on mõistlik avalikest allikatest järele vaadata, mis tingimused ja piirangud kinnistule kohalduvad. Tänu Eesti e-riigi tõhusale toimimisele on võimalik leida ulatuslik kogus teavet ilma kodust lahkumata või ametlikke taotlusi esitamata. Avalikud kaardirakendused ja arengudokumendid pakuvad laialdast ligipääsu vajalikule informatsioonile. Vaatame, millised on olulisemad avalikud allikad ja mida neist vaadata.

enne krundi ostmist

Maa-ameti mitmekesiste kaardirakenduste seast soovitame eelkõige maainfo (X-GIS2 versioon) ja kitsenduste (OpenLayers versioon) rakendusi.

Need kaks rakendust võimaldavad leida rohkesti kasulikku informatsiooni kinnistu aadressi või katastritunnuse põhjal.

Kitsenduste kaardirakenduselt leiab kinnistule jäävate elektrimaakaabelliinide, gaasipaigaldiste, vee- ja kanalisatsioonitorustike, sideehitiste, soojatorustike ja surveseadmete jms asukohad koos kaitsevöönditega. Veel on rakenduses kinnismälestiste ja muinsuskaitsealade asukohad ning paljud looduskaitselised piirangud. Näidatud on ka veekogud koos ranna või kalda vöönditega ja ka maardlad, mis omakorda võivad mõjutada ehitusõigust või põhjustada isegi ehituse võimatust.

Seega pakub kitsenduste kaardirakendus ligipääsu peaaegu kogu olulisele kinnistuinfole. Siiski on kasulik uurida ka teisi Maa-ameti kaardirakendusi.

Näiteks kaitstavate loodusobjektide, vööndite, liikumispiirangute täpsem info on kaitsealade kaardirakenduses ja looduskaitse kaardirakenduses, kuhu on lisatud ka Natura 2000 alad ja projekteeritavad kaitseobjektid. Siiski tuleb arvestada, et mõne kaitsealuse liigi asukohta ei ole lubatud kaartidel kuvada ja sellise teabe hankimine võib olla veidi keerulisem.

Kõigil mainitud rajatistel, loodusobjektidel või maapõues peituvatel varadel võib olla märkimisväärne mõju planeerimis- ja projekteerimisprotsessidele. Selliste tegurite olemasolu võib nõuda plaanide ümberhindamist, seega mida varem sellised asjaolud teada saada, seda lihtsam on kohandada projekteerimis- ja planeerimisprotsesse.

Maakonnaplaneeringusse kantakse eelkõige kohalike omavalitsuste ülesed huvid, näiteks on sellised transpordivõrgustiku ja muu taristu asukohad, looduskaitsealad, rohevõrgustik, puhke- ja virgestusalad, maardlad, väärtuslikud põllumajandusmaad jpm.

Kuigi maakonnaplaneering on ühe kinnistu vaates liiga üldine, on sellest hoolimata hea teada kinnistu asukoha maakonna olulisemaid arenguplaane.enne krundi ostmist

enne krundi ostmist

Kinnistu asukoha üldplaneeringu leidmiseks tuleks pöörduda vastava kohaliku omavalitsuse veebilehele.

Üldplaneeringust leiab transpordivõrgustiku ja muu taristu üldised asukohad ning nende kitsendused, aga ka kohalikud jäätmekäitluskohad, tehnovõrgud ja -rajatised, supelrannad, haljastuse, rohevõrgustiku asukohad jpm. Üldplaneeringuga on määratud paljud kitsendused ja vööndid, sh nt ranna ja kalda ehituskeeluvööndid, kaitse- ja kasutustingimused ning maakasutuse juhtotstarve.

Peale selle käsitlevad uuemad üldplaneeringud veel energiatõhususe ja -säästlikkuse põhimõtteid. Näiteks võib üldplaneeringust leida soovitusi ehitusmaterjalide ja ka -meetodite kohta, sealhulgas kohalike ehitusmaterjalide kasutamine või energiatõhusate ja taastuvenergia lahenduste rakendamine hoonetes.

Kinnistu soetamisel on oluline üldplaneeringuga tutvuda, et mõista kohalikke tingimusi ja arengukavasid.

enne krundi ostmist
Üldplaneering Tallinna näitel

Avalikest allikatest on võimalik hankida märkimisväärne hulk olulist informatsiooni kinnistu kohta – alustades kinnistu arendusvõimalusi mõjutavatest kitsendustest, piirangutest ja nõuetest ning lõpetades kinnistu asukohavalla ja maakonna suuremate plaanidega.

Kinnistu eelanalüüsi koostamisel on võimalik saada ülevaade, kas ja millises ulatuses on kinnistule võimalik ehitada, ning mida tuleb sellega seoses suure tõenäosusega silmas pidada. On oluline olla teadlik sellistest asjaoludest enne krundi ostmist, et vältida hilisemaid ebameeldivaid üllatusi.

Kui avalikest allikatest teabe otsimine on keeruline või tihe ajakava saab määravaks, siis WHAT IF konsultandid on kogenud selliste eelanalüüside, sealhulgas energiamärgise idee koostamise osas. Võta meiega ühendust!