Raku kvartal

Visuaal _
Maru AS

Avaliku tänavaruumi ning tehnovõrkude peaprojekteerimine.

Juhtisime peaprojekteerijana Maru AS poolt kavandatava uue Raku tehnopargi elluviimiseks vajaliku avaliku tänavaruumi ja tehnovõrkude projekteerimise meeskonda ning ehitusloa menetlust Tallinna linnas.

Skoop

1,5 kilomeetrit uut avalikku tänavaruumi koos haljastuse ja tehnovõrkudega kavandatava Raku tehnopargi elluviimiseks. Uus fooriristmik Viljandi maanteele, terviklik tänavavalgustuse ning vee- kanalisatsiooni ja sademevee torustik koos tuletõrjevee mahutite süsteemiga.

Karakter

Vajalike eeluuringute ning tehniliste tingimuste hankimise korraldamine. Läbirääkimised naabrite ja linna ametitega vajaliku töömahu täpsustamiseks. Eel- ja tööprojekti koostamine ning projekteerimismeeskonna tööde juhtimine. Projekti vormistamine kahes etapis, et võimaldada projekti paindlik etapiviisiline elluviimine. Ehitusloa menetluse juhtimine ning kooskõlastuste hankimine ametkondadelt, võrguvaldajatelt ja naaberkinnistute omanikelt.

Väljakutsed

Ametkondade ja võrguvaldajate täpse lähteülesande väljaselgitamine ning kooskõlastamine enne projekteerimistöödega alustamist. Suurel projekteerimise töömaal kõigi ristumiste ja vastuolude efektiivne lahendamine ning ajagraafikus püsimise juhtimine. Naaberkinnistutelt vajalike kooskõlastuste hankimine ning projektis ühiselt sobivate lahenduste leidmine. Tuletõrjevee süsteemile optimaalse lahenduse leidmine.

Tiim

Maru AS

Norte

WHAT IF

Roadplan

Projekt 363