Mis on ehitise projekteerimine?

13. veebruar 2024

Ehitus on nõudlik ja tehniline valdkond, kus kvaliteetse lõpptulemuse saavutamine eeldab ka kvaliteetset eeltööd ja kvaliteetset projekti. Samuti muudavad tehnoloogilised arengud, ühiskonna vajadused ja kliimamuutused harjumuspäraseks saanud protsesse ja meetodeid kinnisvara arenduses ja ehituses. Mis on projekteerimine? Miks on vaja projekti? Ja millises suunas projekteerimise valdkond täna ja tulevikus liigub?

projekteerimine

Mis on projekteerimine?

Projekteerimine on ehitise arhitektuurse, funktsionaalse, tehnilise, kasutaja vajadustele vastava ja keskkonda sobiva lahenduse väljatöötamine vastavalt määratletud eesmärkidele. Projekteerimine on protsess, mis hõlmab kogu projekteerimistöö kavandamist, korraldamist, teostamist ja kontrolli algusest lõpuni. Ükskõik kas tegu on väikse renoveerimistöö või suure äri-, elamu- või avaliku hoonega, on kogu selle protsessi juhtimise esmane eesmärk teostada projekt efektiivselt, ettenähtud aja, eelarve ja ressursside piires, täites samal ajal kliendi vajadusi.

Kes on kes projekteerimise protsessis? 

Tellija, keda sageli nimetatakse ka kliendiks või omanikuks, käivitab projekti. Ehitust reguleeriv määrus nõuab peaprojekteerija määramist enne ehitusloa andmist ehitusprojektile, kuid arendajal on kasulik alustada projekteerimises kogenud arendusprojekti konsultandiga koostööd juba enne krundi ostuotsust. Nii saab projekteerija süveneda krundiga seotud võimalustesse ja piirangutesse ning arvestada sellega projekteerimise eeltöö faasis ja ehitusloa taotlemisel. Projekteerimise eeltöö faasis aitab projekteerija otsustada, kuidas saavutada tellijale ja lõppkasutajale vajalik funktsionaalsus kõige optimaalsema ruumikasutusega.

Enne hoone mahtude defineerimist ja arhitektuuri osa loomisega alustamist on kasulik välja selgitada projekteerimise ja ehitamise piirtingimused: projekteerimise kesksed eesmärgid ning võimalikult realistlikud ajagraafikud ja ressursid. Projekteerimise eest vastutav meeskond tagab, et järgitakse seadusi, kohaliku omavalitsuse kehtestatud detailplaneeringut või ette antud projekteerimistingimusi ning projekti omaniku nägemust. 

Edasi on eesmärgiks asjakohased ja täpsed joonised, mahtude loetelud ja detailide lahendused, mis hõlbustavad projekti edasist eelarvestamist, ehitushanke korraldamist, tööd ehitusobjektil ja ka hilisemat haldust. 

Ülesande edukaks täitmiseks kasutab peaprojekteerija sageli mitmeid alltöövõtjaid. Kui tavaliselt vastutavad arhitektid projekti muljetavaldavate visuaalsete ja funktsionaalsete omaduste kujundamise eest, siis erineva kompetentsiga insenerid keskenduvad lahenduste tugevusele, vastupidavusele, efektiivsusele ja ohutusele. Inseneri kompetentsiga projekteerijad saavad projekti elluviimise meeskonnas sekkuda mitmes etapis: alusuuringute, projekteerimise lähteülesande, projekti plaanide ja spetsifikatsioonide koostamise, tööde järelevalve jm ajal. Kvaliteetne projekteerimisteenus hõlmab vajalikke ehitustehnilisi uuringuid, kandevõime analüüsi, tehnosüsteemide auditeid ning tänapäeval ka analüüse päikesepaneelide ja muude taastuvenergia süsteemide ohutuks paigaldamiseks jms. 

Projekti õnnestumise seisukohalt on kõige olulisem meeskonna omavaheline suhtlus ja koostöö. Peaprojekteerija juhindub meeskonna komplekteerimisel tellijaga kokku lepitud kulu- , energia- ja kvaliteedieesmärkidest ning vastutab info liikumise eest projekti planeerivate osapoolte ja ametiasutuste vahel. Peaprojekteerija ehitab üles projekti kommunikatsioonisüsteemi, failide jagamise printsiibid, kohtumiste rütmi ja muu vajaliku meeskonna ladusaks koostööks.

projekteerimine

Projekteerimise etapid

 

Eskiis

Eskiisi faasis pannakse paika projekti peamised jõujooned ja lahenduste suunad. Seetõttu on oluline, et erinevad projekteerimise pädevused oleks kaasatud juba selles staadiumis. Koos eri spetsialistidest meeskonnaga ühiselt Tellija soove, vajadusi ja võimalusi kaardistades ning visandades ja arendades võib ehitusprojekt saada oluliselt optimistlikuma alguse. Siin on oluline aru saada erinevate teostusvõimaluste kulukusest ning selgitada välja objekti energiatarbimise eesmärk ning taastuvenergia- ja keskkonnasertifikaatide võimalused. Ka süsiniku jalajälje arvutamist tuleks alustada juba projekti eksiisifaasis, et võimalikud jalajälje vähendamise kohad projektis varakult mõjule pääseksid.

 

Eelprojekt 

Selles faasis fikseeritakse hoone ruumiline struktuur ja tehnilised näitajad, mis saavad aluseks ehitusloa taotlemisele. Siin defineeritakse olulisemad lahendused kõikide inseneriosade kaupa, mida hakatakse järgmistes projekteerimise faasides detailsemalt läbi joonistama. Siin faasis on hiliseim aeg põhjalikuks energiatõhususe arvutuseks, et väljastada energiamärgis koos ehitusloa taotlusega.

 

Põhiprojekt

Selles faasis määratakse projekti arhitektuurne, tehniline ja funktsionaalne lahendus koos olulisemate sõlmede, detailide ja spetsifikatsioonidega. Projekteerija määratleb olulisemad kvaliteedinõuded ehitamiseks. Põhiprojekti eesmärk on kirjeldada kõikide projekti osade töömahud piisavas detailsuses, et läbi viia kvaliteetne ehitushange, mis annab pakkujatele üheselt mõistetava teabe, mida ja millises mahus tuleb ehitada.

 

Tööprojekt

Koostöös ehitajaga detailiseeritakse tööprojekti staadiumis põhiprojekti lahendusi. Joonistatakse läbi kõik olulisemad sõlmed ja detailid, uuendatakse spetsifikatsioone lõplike valitud toodetega ning korrigeeritakse projekti lahendusi vastavalt tootjate juhistele ja materjalide eripärale.

Miks on vaja ehitusprojekti?

Ehitusprojekt võimaldab ladusalt jõuda ehitusloani, sest järgitud on nõudeid ja tingimusi, projekt on piisavalt detailne ning lahendused on põhjalikud koos vajalike alusuuringute ja arvutustega. 

Ehitusprojekt vähendab ehitusetapi kulusid ja aitab lahendada probleeme siis, kui see on veel lihtne ja kulutõhus. Puudulik projekteerimistöö on protsesside venimise ja ehitusvigade üks sagedasem põhjus. 

Projekteerimise käigus saavad sidusrühmad mõjutada hoone lõplikke omadusi õigel ajal, et vältida olulist kulude ja suurenemist ja viivitusi ehituse ajal.

Lisaks teenindab ehitusprojekt valminud hoone haldust, hooldust ja võimalikke ümberehitusi pärast kasutuselevõttu. Kvaliteetse ehitusprojekti eesmärk on vastata nii tänaste kasutajate vajadustele kui ka tulevikutrendidele. 

Loe lähemalt: Kuidas saada hea ehitusprojekt?

Miks on oluline kaasata projekteerija võimalikult vara?

Mida varem kaasata projekteerija, seda suurem on võimalus luua reaalset lisaväärtust ning aidata tagada projekteerimise kvaliteetne ja sujuv protsess kõigis ehitusprojekti erinevates valdkondades. Projekti arendamise käigus hoolikalt valitud tehnilised lahendused vähendavad ootamatusi ehitusprojekti hilisemates etappides. Mida varem kompetentne eri valdkonna spetsialistidest koosnev projekteerimismeeskond projektis kaasa lööb, seda kindlamalt saab võimalikult varajases eeltöö faasis saavutada palju kogu projekti hõlbustavaid lahendusi. See toob sageli kaasa märkimisväärse kulude kokkuhoiu. 

Kvaliteetse projekteerimise kriteeriumid

Hea projekteerija näeb jooniste taga tervikut. Traditsiooniliselt jagatakse projekt väikesteks tükkideks ja proovitakse igas lõigus leida soodsaim tegija. See võib aga kaasa tuua ootamatuid kulusid tervikuna.

Peaprojekteerija aitab koguda arendaja konsultandina projekti koostamiseks vajalikud lähteandmed, läbi viia uuringud, mõistab kõigi loodud lahenduste kulumõju ja oskab näha ja küsida alternatiive. Eesmärgiks võib olla näiteks suurem ohutus või väiksem jalajälg või ruumikasutuse paindlikkus, mis võimaldaks maksimeerida näiteks müüdavate ruutmeetrite arvu. 

Kuni 90% ehitusaegsetest kuludest määratakse projekteerimise etapis.

Julge projekteerija ei karda tuttavate tavade kahtluse alla seadmist. Projekteerija ülesanne on lähtuda käesoleva unikaalse projekti kogu infost, mitte teha nii, sest “nii on varem tehtud”. Kiiruga tehtud lahendused või kopeeritud võtted võivad osutuda ebaõigeks ning tekitada ehitusplatsil lisakulusid ja asjatut frustratsiooni. 

Elu ehitusplatsil on ka kõige parimal juhul teistsugune kui projekteerija laua taga. Suurepärane projekteerija hoolitseb ka selle eest, et ehitusplatsilt tulenevad muudatuste vajadused saaksid kiiresti ellu viidud – see hõlbustab ehitamist ja tagab ajakavadest kinnipidamise.

Jätkusuutlikkus on tänapäevase projekteerimise osa

Ehitusprojektil on suur mõju hoone jätkusuutlikkusele. Vastutustundlik projekteerimine pikendab hoone kogu elutsüklit, kuna projekteerimise käigus tehtavad valikud mõjutavad näiteks objekti süsiniku jalajälge, energiatõhusust, sisetingimusi ja elutsükli kulusid. 

Vaata lähemalt: Peaprojekteerimine

Kuidas muudavad tehnoloogia areng ja ühiskonna muutuvad vajadused projekteerimise valdkonda?

  • Tänapäevane projekteerimisteenus hõlmab tehnosüsteemide vastavust jätkusuutlikkuse nõuetele. Järjest suurem roll on projekteerimise integratsioonil rohemärgiste nagu LEED või BREEAM taotlemisprotsessi.
  • Energiatõhusus, vee taaskasutus jne seavad keerukamad nõuded tehnosüsteemidele ja nende kavandamine tuleb rohkem läbi mõelda.
  • Kuna järjest rohkem spetsialiseeruvaid projekti osapooli tuleb juurde, siis juhtimise komplekssus kasvab ja on vaja tugevat juhtimist projekti ajutistes organisatsioonides.
  • Kohaliku omavalitsuse ehituslubade protsesside automatiseerimise käigus muudetakse projektide vormistuslikud nõuded rohkem standardiseerituks ja see peaks kiirendama menetluse protsesse.
  • Digitehnoloogiate ja tehisintellekti abil saab erinevaid projektilahendusi ruumi- ja ressursitõhususe kindlaksmääratud parameetrite järgi võrrelda. AI aitab katsetada kiiremini erinevaid variante, optimiseerida mudeli koostamist, rutiinseid tööülesandeid ja teostada eelkontrolli enne projekti üle andmist. 
  • Üha kiiremini arenev BIM võimaldab luua igale projekti osale andmemudeli, mille täpsusaste lepitakse iga juhtumi puhul eraldi kokku projekti alguses. Nt kandekonstruktsioonide mudel toetab eeltöö faasis erinevat tüüpi kandeskeemide kooskõlastamist täpse infoga objekti geomeetria, tugevduste ja ühendusdetailide kohta. Mudelid pakuvad ka lähteandmeid mudelil põhinevate süsiniku jalajälje arvutuste, kulude kontrolli ja ehitusplatsil koos aja komponendiga töövoogude 4D-ajastamise jaoks.
  • Lisaks saab erinevate projektide andmeid võrku ühendades ja suuri andmemahtusid süstemaatiliselt hinnates saada uusi teadmisi, näiteks riskide vähendamiseks ja eelseisvate soovimatute arengute varajases staadiumis tuvastamiseks või uute ärimudelite tuletamiseks. 
  • Tuleviku ehitusprojektides toimub ehitusplatsi tööde planeerimine digitaalselt ning ehitusaegade vähendamiseks monteeritakse komponente juba digiplaanide järgi või taaskasutatakse (ringmajandus).
  • Hoone elutsükliga tegelemine varases faasis võimaldab erinevaid kasutusvorme. Ning lammutamise puhul komponentide ja materjalide eraldamist tunduvalt väiksema vaevaga, kui seda poleks eelnevalt planeeritud. Kui tööprojekt on BIMis, saab mudeli andmeid kasutada ka komponentide tootmiseks ja ehitusplatsile tarnimiseks. 

What If  – arendaja konsultant ja peaprojekteerija

Aitame liikuda kiiresti, kuid kontrollitult ehitusprojekti lõpliku valmimise poole. 

Tegutseme arendaja konsultandina mistahes projekti etapis kui ka terve spetsialistide meeskonna eest vastutava peaprojekteerijana läbi erinevate projekteerimise etappide. Kasu meie teenustest on aga alati suurem, kui kaasad meid võimalikult varakult. 

Loome ehitusprojektile lisaväärtust sellega, et hindame seda mitmekülgselt projekti tasuvuse, tehniliste teostusvõimaluste kui ka lõpptarbijate ja keskkonnamõjude vaatenurgast. Aitame välja selgitada kinnistu täieliku potentsiaali ning leida optimaalseima lahenduse väärtuse säilitamiseks või suurendamiseks. 

Ehitusfaas moodustab vaid osa hoone elukaarest ning seetõttu suuname alati arvestama ja optimeerima hoone elutsükli jooksul tekkivaid keskkonnamõjusid ja kulusid. Aitame projektiplaani seada keskkonnavastutuse ja ringmajandusega seotud eesmärgid. Anname selge ülevaate nii ehituskulude- kui ka jätkusuutlike lahenduste aspektist

Samuti pakume terviklikku projektijuhtimise teenust ehitusprojekti elutsükli kõikideks etappideks alates projekti planeerimisest kuni kasutuselevõtuni. Vastutame ehitusprojekti kvaliteedi, ajakava, eelarve ja ohutuse eest.

Vaata lähemalt: Peaprojekteerimine