Ehituseelarve

16. mai 2023

Ehituseelarve teenus – mis see on?

Ehituskulude täpsel juhtimisel on arendusprojekti edukal elluviimisel võtmeroll. Kas projekt suudab üle lati hüpata või jääb lati alla sobivamat aega ootama? Kuna summad on suured, võib vaid paariprotsendine ebatäpsus viia vale ootuse ja otsuseni.

Sageli koostatakse põhjalikum ehituseelarve vaid kaks korda – enne projektiga alustamist ja enne ehitushanget. Tihti erineb lõplik eelarve algsest plaanist väga suurel määral. Halvimatel juhtudel päädib see projekti külmutamise või radikaalse muutmisega.

Eelarve on projekti lahutamatu osa, mida tuleb igapäevaselt juhtida.
Ehituseelarve on kvaliteetsete otsuste vundament. 

What If ehituseelarve teenus lühidalt:

 • Analüüsime projekteerimis- ja ehitusmaksumust ja uuendame seda projekti igas staadiumis.
 • Koostame lähteülesande alusel investeeringu prognoosid enne projekteerimisega alustamist.
 • Aitame kaaluda alternatiivseid lahendusi, et saavutada maksimaalne funktsionaalsus võimalikult kuluefektiivselt.
 • Organiseerime eelarve erinevad komponendid vastavalt sinu ärilistele eesmärkidele.

Väljakutsed arendusprojektide eelarvete koostamisel

Oleme näinud paljudes kinnisvaraarenduse projektides, et:

 • puudub ülevaade ajakohastest hinnaandmetest, mis ei võimalda kiirelt ja paindlikult juhtimisotsuseid teha
 • eelarve koostaja ja projektijuhi vahel on vähene või olematu koostöö ning info projekti muudatustest ei liigu õigeaegselt eelarvestajale
 • maksumuse prognoose tehakse projekti lahendustega mitte seotud Exceli tabelite põhjal – erinevad andmebaasid ja eelarved ei ole omavahel seostatud
 • projekteeritakse kulukaid lahendusi ilma jooksvalt eelarvet kontrollimata, mis toob kaasa projekti ringi tegemise vajaduse hilisemates faasides, kus muudatuste elluviimine on palju suurema ajalise ja rahalise kuluga kui alguses

Kuidas me aitame ehituseelarve teenusega sinu äriplaanil õnnestuda?

ehituseelarveSoovid planeerida uue kvartali, kavandada olemasoleva hoone ulatuslikku renoveerimist või ehitada uue maja?

Olenemata arendusprojekti suurusest ja iseloomust on eduka projekti aluseks vajalik täpne lähteülesanne ja pidevalt täienevad hinnaandmed.

Kinnisvaraprojektide arendamine on alati olnud kõrge riskitasemega. Kuid täna on muutuvaid tegureid eriti palju: klientide üha suuremad nõudmised ja vajadused, tehnoloogilised uuendused, uued osapooled turul, tarneraskused, endiselt kiire kasvuga materjalide sisendhinnad, kasvav pädevate töötajate nappus, tõusvad intressikulud, ESG nõuded.

Kiired muutused toimuvad ka üksiku arendusprojekti ajal. Ja see nõuab ka eelarvestamise kui funktsiooni ümber mõtlemist. Enam ei piisa ühe korra minevikus paika pandud andmetest ja  finantsplaani jälgimisest. Et saada projekt valmis seatud eelarvega ja õigeks ajaks, on vaja, et eelarve koos pidevalt uuendatud andemetega liiguks projektiga intensiivselt selle erinevates etappides kaasa.

Selle protsessi optimeerimise ja automatiseerimise olemegi võtnud endale südameasjaks.
Aitame luua maksimaalselt kindlust projekti eelarves püsimise kohta terve projekti vältel ning anname operatiivselt tagasisidet vajalikele muudatustele projektis.

Agiilne eelarvestamine: Kuidas me seda teeme?

Kiired stsenaariumianalüüsid

Paljudes projektides võrreldaks värskeid hinnanumbreid aegunud prognoosidega või ei võrrelda üldse, kuna esialgne plaan on aegunud. See ei ole hea lahendus.

Muidugi on tulevik ebakindel, kuid ilma üksikasjaliku ülevaateta võtmenäitajate hetkeseisust (kapitalinõuded, stsenaariumianalüüsid, teostatavusuuringud, eelarved, kõikvõimalike tulude ja kulude indekseerimine, müügiarvestus) võib üldeelarve ja tähtajad päevadega kontrolli alt väljuda.

Meie kasutame tööriistu, mis aitavad luua erinevate stsenaariumide analüüse kiirelt. Tingimused võivad mõne kuu jooksul muutuda. Kohandame muutujad uute oludega ja saame uued stsenaariumid.

Laiapõhjalised prognoosid

Ühe projekti eelarveprognoosi pole mõtet teha (üksnes) ettevõtte oma projektide varasemate keskmiste pealt. Tänu pidevalt täienevale andmebaasile eri hoonetüüpide ja tehnoloogiliste lahenduste kulumääradele saame pakkuda võimalikult laiapõhjalist turu hetkeseisule vastavat eelarvet.

Võtame näiteks olukorra, kus turunõudlus järsult muutub ja korterite müük jääb soiku. See võib oluliselt mõjutada rahavooge, projekti teostusaega, müügikulusid ja loomulikult ka finantseerimiskulusid. Seejärel on vaja teha kiireid otsuseid projekti tehniliste lahenduste või isegi funktsioonide muutmiseks. Ooperatiivse ja reaalajas uueneva eelarvega saab seda teha kiirelt ja  mugavalt.

Ühe projekti korralik eelarvestamine aitab ka järgmisi

Pärast aastaid kestnud ehitamist ei ole sageli võimalik esialgset ja lõplikku seisu võrrelda:

 • Kuidas projekt lõpuks rahaliselt valmis sai?
 • Millised olid esialgsed plaanid ja teostatavusuuringud?
 • Milline oli eelarve seis erinevates staadiumides?
 • Milliseid teadmisi saame tulevaste projektide jaoks kasutada?

Meie lähenemise abil on võimalik koguda andmeid hinnamuutustest kogu projekti vältel ja siduda need konkreetsete projekti tehniliste lahenduste muudatustega. Nii on hiljem võimalik täpselt analüüsida, milline osa lõppeelarve muutusest tulenes projekti sisulistest muudatustest ja milline osa turu üldisest muutumisest aja jooksul. Seda infot saab kasutada edukalt tulevastes projektides ning juhtida enim tähelepanu kõige suurema hinnamõjuga otsustele.