Ehitus- ja kasutusload

 

Delegeeri kõik lubade menetlusega seonduv meile

  • Taotleme läbi Ehitisregistri ehitus- ja kasutusload.
  • Komplekteerime ja vormistame ehitusprojekti osad vastavalt nõuetele ja kontrollime vajalike uuringute ja lisadokumentide vajadust.
  • Oleme erinevate ametite eripäradega kursis. Ennetame võimalikke takistusi ja kiirendame protsesse, kus võimalik.
  • Taotleme võrguvaldajatelt tehnilised tingimused ja aitame sõlmida liitumislepingud.
  • Kooskõlastame projekti kõigi vajalike ametite, piirinaabrite jt osapooltega, et protsess sujuks võimalikult operatiivselt ja info jõuaks õigeaegselt kõigi vajalike osapoolteni.